Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výroční zpráva za školní rok 2015 - 2016

Výroční zpráva za školní rok 2015 - 2016Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2015 – 2016

Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou,

příspěvková organizace

Hamry nad Sázavou 133

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 775 99 44 11

e-mail: zs.hamryns@unet.cz

Zřizovatel: Obec Hamry nad Sázavou

Hamry nad Sázavou 64

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 623 122

e-mail: starosta@hamryns.cz

 

 1. Základní údaje o škole

     ZŠ Hamry nad Sázavou je čtyřtřídní málotřídní škola s 5 ročníky a jedním oddělením školní družiny. Ve školním roce 2015-2016 navštěvovalo školu 69 žáků, ve školní družině bylo zapsáno 25 dětí.

Součásti školy:

 • základní škola
 • školní družina
 • mateřská škola
 • školní jídelna
 • školní jídelna – výdejna
 1. Pracovníci školy

Na škole pracuje 5 pedagogických pracovníků a domovnice.

Ředitelem školy je Mgr. Miloslav Švoma, který učí od roku 1981, kdy dokončil studium pedagogické fakulty UJEP v Brně pro 1. stupeň ZŠ. Ředitelem zdejší školy je od roku 1991.

Učitelka Mgr. Ivana Rousová učí od roku 1981, kdy dokončila pedagogickou fakultu UJEP v Brně pro l. stupeň ZŠ. Učila 2. a 3. třídu.

Učitelka Mgr. Petra Brhelová ukončila pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1994. Učila 5. třídu.

Učitelka Mgr. Jitka Hrubá, která dokončila studium pedagogické fakulty v Hradci Králové v roce 1998, učila 4. třídu.

Učitelka Mgr. Iva Pavelková ukončila studium pedagogické fakulty v Brně v roce 2007, učila 1. třídu.

Ve školní družině pracuje vychovatelka Lenka Houbová, která studovala na SPgŠ v Boskovicích a jako vychovatelka pracuje od roku 1982.

V čtvrté třídě máme integrovaného žáka, kterému dělá asistentku pedagoga paní učitelka Bc. Ivana Musilová.

Jako školnice pracuje paní Naděžda Novotná, která v zimním období vykonává funkci topiče plynového kotle. Školnice zajišťuje pro žáky i pitný režim.

Od zprovoznění tělocvičny dále pracuje ve škole jako uklízečka paní Jana Miliánová.

 1. Vzdělávací program školy

ZŠ uskutečňuje ŠVP pro základní vzdělávání, který jsme nazvali S kamarády za poznáním.  

Integrovaný žák čtvrté třídy se učí podle individuálního vzdělávacího programu pro základní školu praktickou.

Jako nepovinný předmět se vyučovalo náboženství, do kterého chodilo 5 žáků a které vyučovala paní Jaroslava Janíková ze Žďáru.

Zájmové kroužky:

 • Kroužek hry na zobcovou flétnu
 • Street dance
 • Stolní hokej
 • Cvičení s dětmi
 1. Počty žáků, zápis k povinné školní docházce

V tomto školním roce bylo ve škole 69 žáků.

K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 20 dětí, 4 děti dostaly odklad povinné školní docházky, do 1. třídy začne tedy chodit 16 dětí.

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

V tomto školním roce prospěli všichni žáci.

 1. ročník - 17 žáků – uděleno     13 pochval
 2. ročník –    14 žáků – uděleno       3 pochvaly
 3. ročník –  10 žáků – uděleno       9 pochval
 4. ročník – 13 žáků – uděleno     10 pochval
 5. ročník – 15 žáků – uděleno    10 pochval

Chování všech žáků bylo hodnoceno stupněm 1.

Po úspěšném splnění přijímacích zkoušek bylo 5 žáků páté třídy přijato na 2.ZŠ do Žďáru do třídy s rozšířenou výukou výpočetní techniky a další 3 žáci začnou od nového školního roku studovat na žďárských gymnáziích.

 1. Průběh a výsledky vzdělávání

V tomto školním roce prospěli všichni žáci. Nebyla udělena žádná snížená známka z chování.

Hospitační činnost prováděl ředitel školy průběžně celý školní rok.

 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 Paní učitelky Mgr. I. Rousová, Mgr. J. Hrubá, Mgr. P. Brhelová a Mgr. I. Pavelková absolvovaly kurz studia prohlubování kvalifikace v matematice.                                          

Pedagogičtí pracovníci se dále zúčastňovali dalších menších vzdělávacích akcí.

 1. Školní družina

Ve škole je jedno oddělení školní družiny, do kterého v tomto školním roce chodilo 25 dětí. V rámci ŠD děti mají sportovní kroužek, pracují s počítači, chodí na vycházky do přírody, hrají hry a soutěže.

 1. Akce školy

Na výletě jsme byli na ekologickém programu v Balinách u Velkého Meziříčí.

Škola je zapojena do projektu Školní mléko, které odebírá více než polovina dětí a jsme zapojeni do programu Ovoce do škol a programu Zdravé zuby.

Škola se na jaře a na podzim zapojila do sběrové soutěže ve sběru starého papíru, nově do sběru použitého stolního oleje.

Na začátku školního roku probíhá slavnostní přivítání dětí do 1. třídy a na konci školního roku slavnostní vyřazení žáků páté třídy v obřadní síni obecního úřadu.

Plavecká výuka pro 4. a 5. třídu

Ve spolupráci s organizací Kolping jsme měli ve škole besedy s dětmi.

Děti z 1. třídy navštěvovaly divadelní předplatné ve Žďáru.

Kluci z 3. – 5. třídy jezdili na turnaje v miniházené.

Výuky na dopravním hřišti se zúčastňují žáci 4. a 5. třídy.

Během školního roku jsou to další akce pro děti: kulturní vystoupení, návštěva ekologických programů, účast na taneční a dopravní soutěži, sportovní soutěže, vánoční program, úklid okolí obce v rámci Dne Země a další menší akce.

 1. Spolupráce s rodiči

Pro rodiče pořádáme každý rok jednu plenární schůzi a tři třídní schůzky, kterých se zúčastňuje převážná většina rodičů. Mnozí rodiče nám pomáhají při organizování školních i mimoškolních aktivit dětí.

Dále spolupracujeme s 2. ZŠ ve Žďáru n. S., Active střediskem volného času, pedagogicko-psychologickou poradnou.

 1. Kontrolní činnost

 2. a 11. listopadu byla OÚ Hamry nad Sázavou provedena finanční kontrola hospodaření a vedení účetnictví. Zpráva je uložena na OÚ a v ZŠ.

 

Mateřská škola

Mateřská škola Hamry nad Sázavou pracovala podle vlastního vzdělávacího programu Barevný rok, jehož mottem je citát: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy. Náš program je zaměřen na rozvíjení vztahů dětí k sobě samým, k druhým lidem, ke svému okolí, k přírodě, k obecně lidským, společenským a kulturním hodnotám.

Všichni pracovníci, kteří v MŠ pracují jako pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci nebo si ji průběžně doplňují. Od listopadu 2015 je vedoucí učitelkou Bc. Eva Novotná, která vystudovala VŠ v Českých Budějovicích a má 15 let praxe v oboru. Jitka Koubská vystudovala SPgŠ v Boskovicích a má 31 let praxe. Jaroslava Kafková vystudovala SPgŠ v Boskovicích a má 38 let praxe. Naďa Veselá dokončuje druhým rokem studium na Soukromé střední škole pedagogiky a sociálních služeb v Obratani, od prosince 2015 odchází na mateřskou dovolenou. Od ledna 2016 nastupuje paní učitelka Petra Bublová, která dokončuje druhým rokem studium na Soukromé střední škole pedagogiky a sociálních služeb v Obratani.

Dalšími zaměstnanci jsou vedoucí stravování Katuše Ondráčková, vedoucí kuchařka Renata Wasserbauerová a kuchařka Miroslava Smejkalová. Práci domovnice vykonává Hana Chybová.

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školku 50 dětí, které byly rozděleny do dvou tříd a to podle věku.

 1. třídu tvoří nejmenší děti od 3 do 4 let s počtem 25. Děti si zde zvykají žít ve společnosti vrstevníků, učí se osamostatňovat a pohybovat v neznámém prostředí. Jsou vedeny k vytváření základních zdravých a společenských návyků. Prioritou je především nenásilná a včasná adaptace na školní prostředí a brzké zvládání základních hygienických a společenských návyků.
 2. třídu tvoří starší děti od 5 do 6 let a děti s odloženou školní docházkou (popřípadě děti 4leté z kapacitních důvodů). Třídu navštěvovalo 25 dětí. Děti zde rozvíjí zdravé životní a společenské návyky, prohlubují svoje vědomosti a dovednosti, učí se jednat samostatně a nést odpovědnost za svoje chování. Předškolní děti jsou také připravovány na vstup do 1. třídy základní školy. Do základní školy odešlo v tomto roce 16  předškoláků.

Pro děti byly plánovány různé akce:

- mikulášská nadílka

- vánoční besídka

- přání Tří králů

- sportovní olympiáda (ve spolupráci se ZŠ)

- otvírání studánek

- besídka ke dni matek v country stylu (ve spolupráci s country kapelou)

- výlet za indiány

- stopovaná (hledání  indiánského pokladu)

- spolupráce s Brdíčkovým mlýnem, jeho návštěva, kreslení obrázků

- rozloučení s předškoláky v obřadní síni OÚ za účasti starosty obce a rodičů

- účast na pravidelném plaveckém výcviku

- účast na některých výtvarných soutěžích

Dále jsme navštívili divadelní představení ve Žďáru nad Sázavou (třída starších dětí) nebo k nám do MŠ dojíždělo maňáskové divadlo. Dále jsme měli ve školce pozvané dudáky od Brna, indiána z Peru nebo kanisterapeuticko-pohádkové představení. Také jsme se účastnili několika akcí společně se ZŠ.

V Hamrech nad Sázavou 31.8.2016                                 Mgr. Miloslav Švoma