Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výroční zpráva za školní rok 2016 - 2017

Výroční zpráva za školní rok 2016 - 2017Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

2016 – 2017

Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou,

příspěvková organizace

Hamry nad Sázavou 133

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 775 99 44 11

e-mail: zs.hamryns@unet.cz

Zřizovatel: Obec Hamry nad Sázavou

Hamry nad Sázavou 64

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 623 122

e-mail: starosta@hamryns.cz

 1. Základní údaje o škole

     ZŠ Hamry nad Sázavou je čtyřtřídní málotřídní škola s 5 ročníky a jedním oddělením školní družiny. Ve školním roce 2016-2017 navštěvovalo školu 69 žáků, ve školní družině bylo zapsáno 40 dětí.

Součásti školy: základní škola

 • školní družina
 • mateřská škola
 • školní jídelna
 • školní jídelna – výdejna
 1. Pracovníci školy

Na škole pracuje 5 pedagogických pracovníků a domovnice.

 Ředitelem školy je Mgr. Miloslav Švoma, který učí od roku 1981, kdy dokončil studium pedagogické fakulty UJEP v Brně pro 1. stupeň ZŠ. Ředitelem zdejší školy je od roku 1991.

Učitelka Mgr. Ivana Rousová učí od roku 1981, kdy dokončila pedagogickou fakultu UJEP v Brně pro l. stupeň ZŠ. Učila 2. třídu.

Učitelka Mgr. Petra Brhelová ukončila pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1994. Učila 1. třídu.

Učitelka Mgr. Jitka Hrubá, která dokončila studium pedagogické fakulty v Hradci Králové v roce 1998, učila 5. třídu.

Učitelka Mgr. Iva Pavelková ukončila studium pedagogické fakulty v Brně v roce 2007, učila 3. a 4. třídu.

Ve školní družině pracuje vychovatelka Lenka Houbová, která studovala na SPgŠ v Boskovicích a jako vychovatelka pracuje od roku 1982. druhé oddělení školní družiny vedla paní Bc. Ivana Musilová.

V čtvrté třídě máme integrovaného žáka, kterému dělá asistentku pedagoga paní učitelka Bc. Ivana Musilová.

Jako školnice pracuje paní Naděžda Novotná. Školnice zajišťuje pro žáky i pitný režim.

Od zprovoznění tělocvičny dále pracuje ve škole jako uklízečka paní Jana Miliánová.

 1. Vzdělávací program školy

 ZŠ uskutečňuje ŠVP pro základní vzdělávání, který jsme nazvali S kamarády za poznáním.  

Integrovaný žák čtvrté třídy se učí podle individuálního vzdělávacího programu pro základní školu praktickou.

Jako nepovinný předmět se vyučovalo náboženství, do kterého chodilo 8 žáků a které vyučovala paní Jaroslava Janíková ze Žďáru.

Zájmové kroužky:

 • Kroužek hry na zobcovou flétnu
 • Street dance
 • Stolní hokej
 • Cvičení s dětmi
 • Kroužek anglického jazyka
 1. Počty žáků, zápis k povinné školní docházce

V tomto školním roce bylo ve škole 69 žáků.

K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 16 dětí, 2 děti dostaly odklad povinné školní docházky, do 1. třídy začne tedy chodit 14 dětí.

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

     V tomto školním roce prospěli všichni žáci.

ročník - 16 žáků – uděleno     16 pochval

 1. ročník –    17 žáků – uděleno     13 pochval
 2. ročník –  13 žáků – uděleno     12 pochval
 3. ročník – 10 žáků – uděleno       8 pochval
 4. ročník – 13 žáků – uděleno     12 pochval

Chování všech žáků bylo hodnoceno stupněm 1.

Po úspěšném splnění přijímacích zkoušek bylo 6 žáků páté třídy přijato na 2.ZŠ do Žďáru do třídy s rozšířenou výukou výpočetní techniky.

 1. Průběh a výsledky vzdělávání

V tomto školním roce prospěli všichni žáci. Nebyla udělena žádná snížená známka z chování.

Hospitační činnost prováděl ředitel školy průběžně celý školní rok.

 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

                                                   

 Paní učitelky Mgr. I. Rousová, Mgr. J. Hrubá, Mgr. P. Brhelová a Mgr. I. Pavelková absolvovaly kurz studia prohlubování kvalifikace v matematice.

 Pedagogičtí pracovníci se dále zúčastňovali dalších menších vzdělávacích akcí.

 1. Školní družina

Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny, do kterého v tomto školním roce chodilo 40 dětí. V rámci ŠD děti mají sportovní kroužek, pracují s počítači, chodí na vycházky do přírody, hrají hry a soutěže.

 1. Akce školy

Na výletě jsme byli v Brně.

Škola je zapojena do projektu Školní mléko, které odebírá více než polovina dětí a jsme zapojeni do programu Ovoce do škol a programu Zdravé zuby.

Škola se na jaře a na podzim zapojila do sběrové soutěže ve sběru starého papíru, nově do sběru použitého stolního oleje.

Na začátku školního roku probíhá slavnostní přivítání dětí do 1. třídy a na konci školního roku slavnostní vyřazení žáků páté třídy v obřadní síni obecního úřadu.

Plavecká výuka pro 4. a 5. třídu

Děti z 1. třídy navštěvovaly divadelní předplatné ve Žďáru.

Kluci z 3. – 5. třídy jezdili na turnaje v miniházené.

Výuky na dopravním hřišti se zúčastňují žáci 4. a 5. třídy.

Během školního roku jsou to další akce pro děti: kulturní vystoupení, návštěva ekologických programů, účast na taneční a dopravní soutěži, sportovní soutěže, vánoční program, úklid okolí obce v rámci Dne Země a další menší akce.

 

 1. Spolupráce s rodiči

Pro rodiče pořádáme každý rok jednu plenární schůzi a tři třídní schůzky, kterých se zúčastňuje převážná většina rodičů. Mnozí rodiče nám pomáhají při organizování školních i mimoškolních aktivit dětí.

Dále spolupracujeme s 2. ZŠ ve Žďáru n. S., Active střediskem volného času, pedagogicko-psychologickou poradnou.

 1. Kontrolní činnost

 

 1. listopadu byla OÚ Hamry nad Sázavou provedena finanční kontrola hospodaření a vedení účetnictví. Zpráva je uložena na OÚ a v ZŠ.

V termínu14.2., 16.2. – 21.2.2017 proběhla v základní i v mateřské škole kontrola České školní inspekce.  

Mateřská škola

 Mateřská škola Hamry nad Sázavou pracovala podle vlastního vzdělávacího programu Barevný rok, jehož mottem je citát: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy. Náš program je zaměřen na rozvíjení vztahů dětí k sobě samým, k druhým lidem, ke svému okolí, k přírodě, k obecně lidským, společenským a kulturním hodnotám.

Všichni pracovníci, kteří v MŠ pracují jako pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci nebo si ji průběžně doplňují. Vedoucí učitelkou je Bc. Eva Novotná, která pracuje v 2. třídě společně s Markétou Pařízkovou, která započala studium předškolní pedagogiky na vysoké škole v Hradci Králové. V první třídě pracují učitelky Jaroslava Kafková a Jitka Koubská, práci asistenta pedagoga zde vykonává Marie Peňázová, DiS.

Dalšími zaměstnanci jsou vedoucí stravování Katuše Ondráčková, vedoucí kuchařka Renata Wasserbauerová a kuchařka Miroslava Smejkalová. Práci domovnice vykonává Hana Chybová.

Ve školním roce 2016/2017 byl provoz MŠ od 6:00 do 16:00 hodin. MŠ navštěvovalo 53 dětí, které byly rozděleny do dvou tříd a to podle věku.

 1. třídu tvoří nejmenší děti od 3 do 4 let s počtem 26. Děti si zde zvykají žít ve společnosti vrstevníků, učí se osamostatňovat a pohybovat v neznámém prostředí. Jsou vedeny k vytváření základních zdravých a společenských návyků. Prioritou je především nenásilná a včasná adaptace na školní prostředí a brzké zvládání základních hygienických a společenských návyků.
 2. třídu tvoří starší děti od 5 do 6 let a děti s odloženou školní docházkou (popřípadě děti 4leté z kapacitních důvodů). Třídu navštěvovalo 27 dětí. Děti zde rozvíjí zdravé životní a společenské návyky, prohlubují svoje vědomosti a dovednosti, učí se jednat samostatně a nést odpovědnost za svoje chování. Předškolní děti jsou také připravovány na vstup do 1. třídy základní školy. V tomto roce bylo 16 předškoláků. Do základní školy v Hamrech nad Sázavou odešlo 12 dětí. Tři děti zůstaly v MŠ s odkladem školní docházky a jedno dítě odešlo do přípravné třídy ve Žďáře nad Sázavou.

Pro děti byly plánovány různé akce:

- pouštění draků

- mikulášská nadílka

- vánoční besídka v námořnickém stylu

- vánoční tvoření s rodiči

- přání Tří králů

- návštěva zajímavých míst ve vesnici (pozvání na statek, do knihovny…)

- výlety v blízkém okolí (Brdíčkův mlýn, Konec světa…)

- rozloučení s předškoláky v obřadní síni OÚ za účasti starosty obce a rodičů

- účast na pravidelném plaveckém výcviku

a spousta dalších zajímavých činností spojených s běžným programem (svatováclavská jízda, martinské posvícení, pečení na Vánoce, tematické vycházky, olympiáda, psí spřežení, krmení ptáčků, stavění sněhuláků, delší vycházky do okolí…). Dále jsme navštěvovali divadelní představení ve Žďáře nad Sázavou (třída starších dětí) nebo k nám do MŠ dojíždělo maňáskové divadlo. Také jsme se účastnili několika akcí společně se ZŠ.

 Ve spolupráci s hasičským sborem byl slavnostně otevřen Skřítkov, což je nově oplocená část lesa, která navazuje bezprostředně na školní zahradu. Jsou zde umístěny ekologické a naučné prvky pro děti.

 

 

V Hamrech nad Sázavou 31.8.2017                                 Mgr. Miloslav Švoma