Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výroční zpráva za školní rok 2014 - 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014 - 2015Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2014 – 2015

Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou,

příspěvková organizace

Hamry nad Sázavou 133

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 775 99 44 11

e-mail: zs.hamryns@unet.cz

Zřizovatel: Obec Hamry nad Sázavou

Hamry nad Sázavou 64

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 623 122

e-mail: starosta@hamryns.cz

 

 1. Základní údaje o škole

 

ZŠ Hamry nad Sázavou je trojtřídní málotřídní škola s 5 ročníky a jedním oddělením školní družiny. Ve školním roce 2014-2015 navštěvovalo školu 63 žáků, ve školní družině bylo zapsáno 25 dětí.

Součásti školy: základní škola

 • školní družina
 • mateřská škola
 • školní jídelna
 • školní jídelna – výdejna
 1. Pracovníci školy

Na škole pracuje 5 pedagogických pracovníků a domovnice.

Ředitelem školy je Mgr. Miloslav Švoma, který učí od roku 1981, kdy dokončil studium pedagogické fakulty UJEP v Brně pro 1. stupeň ZŠ. Ředitelem zdejší školy je od roku 1991.

Učitelka Mgr. Ivana Rousová učí od roku 1981, kdy dokončila pedagogickou fakultu UJEP v Brně pro l. stupeň ZŠ. Učila 1. třídu.

Učitelka Mgr. Petra Brhelová ukončila pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1994. Učila 4. a 5. třídu.

Učitelka Mgr. Jitka Hrubá, která dokončila studium pedagogické fakulty v Hradci Králové v roce 1998, učila 2. a 3. třídu.

Ve školní družině pracuje vychovatelka Lenka Houbová, která studovala na SPgŠ v Boskovicích a jako vychovatelka pracuje od roku 1982. Mimo práce vychovatelky pracovala jako učitelka v ostatních třídách, kde učila matematiku, prvouku a hudební výchovu.

V druhé třídě máme integrovaného žáka, kterému dělá asistentku pedagoga paní učitelka Bc. Ivana Musilová.

Jako školnice pracuje paní Naděžda Novotná, která v zimním období vykonává funkci topiče plynového kotle. Školnice zajišťuje pro žáky i pitný režim.

Od zprovoznění tělocvičny dále pracuje ve škole jako uklízečka paní Jana Miliánová.

 

 1. Vzdělávací program školy

ZŠ uskutečňuje ŠVP pro základní vzdělávání, který jsme nazvali S kamarády za poznáním.

Integrovaný žák druhé třídy se učí podle individuálního vzdělávacího programu pro základní školu praktickou.

Jako nepovinný předmět se vyučovalo náboženství, do kterého chodilo 8 žáků a které vyučovala paní Jaroslava Janíková ze Žďáru.

Zájmové kroužky:

 • Kroužek anglického jazyka
 • Kroužek hry na zobcovou flétnu
 • Country tance
 • Street dance
 1. Počty žáků, zápis k povinné školní docházce

V tomto školním roce bylo ve škole 63 žáků.

K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 19 dětí, 2 děti dostaly odklad povinné školní docházky, do 1. třídy začne tedy chodit 17 dětí.

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

V tomto školním roce prospěli všichni žáci.

 1. ročník -     14 žáků – uděleno     5 pochval
 2. ročník –    10 žáků – uděleno   9 pochval
 3. ročník –    14 žáků – uděleno     5 pochval
 4. ročník –     15 žáků – uděleno      9 pochval
 5. ročník –     10 žáků – uděleno   10 pochval

Chování všech žáků bylo hodnoceno stupněm 1.

     Po úspěšném splnění přijímacích zkoušek byli 4 žáci páté třídy přijati na 2.ZŠ do Žďáru do třídy s rozšířenou výukou výpočetní techniky Jedna žákyně byla přijata ke studiu na víceletém gymnáziu.

 1. Průběh a výsledky vzdělávání

Žáci 3. – 5. třídy se zúčastnili matematické soutěže Cvrček a Klokánek.

Hospitační činnost prováděl ředitel školy průběžně celý školní rok.

 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků               

Paní učitelka Jitka Hrubá, Ivana Musilová: program Inkluze se zaměřením na integrované žáky ve spolupráci s SPC ve Žďáru nad Sázavou                                                                                                    

Pedagogičtí pracovníci se dále zúčastňovali dalších menších vzdělávacích akcí.

 1. Školní družina

Ve škole je jedno oddělení školní družiny, do kterého v tomto školním roce chodilo 25 dětí. V rámci ŠD děti mají sportovní kroužek, pracují s počítači, chodí na vycházky do přírody, hrají hry a soutěže.

 1. Akce školy

Celoroční akce:

 • Pitný režim
 • Školní mléko
 • Ovoce do škol
 • Miniházená
 • Sběr starého papíru
 • Zdravé zuby
 • Plavání 4. a 5. třídy
 • Divadelní představení 1. třída
 • Olympijský víceboj

Další akce během školního roku: slavnostní zahájení školního roku v obřadní síni OÚ, návštěva hasičů ve Žďáru, dopravní hřiště, loutkové divadlo, ekologický program v Horní Krupé, ukázka výcviku dravců, SLEPÝŠI – lidé s postižením, Mikulášská nadílka, zpívání u stromečku, folklorní představení ve Žďáru, účast na dopravní soutěži, akce Čistá Vysočina, taneční soutěž / 1. místo /, ekologický program v Krátké, akce s místními hasiči, slavnostní rozloučení s odcházejícími žáky

 

 1. Spolupráce s rodiči

Pro rodiče pořádáme každý rok jednu plenární schůzi a tři třídní schůzky, kterých se zúčastňuje převážná většina rodičů. Mnozí rodiče nám pomáhají při organizování školních i mimoškolních aktivit dětí.

 1. Kontrolní činnost

V listopadu byla OÚ Hamry nad Sázavou provedena finanční kontrola hospodaření a vedení účetnictví.

 

Mateřská škola

Mateřská škola Hamry nad Sázavou pracovala podle vlastního vzdělávacího programu Barevný rok, jehož mottem je citát: Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy. Náš program je zaměřen na rozvíjení vztahů dětí k sobě samým, k druhým lidem, ke svému okolí, k přírodě, k obecně lidským, společenským a kulturním hodnotám.

Všichni pracovníci, kteří v MŠ pracují jako pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci nebo si ji průběžně doplňují. Vedoucí učitelka Jaroslava Kafková vystudovala SPgŠ v Boskovicích a má 37 let praxe v oboru. Bc. Eva Novotná vystudovala VŠ v Českých Budějovicích a má 14 let praxe. Jitka Koubská vystudovala v SPgŠ Boskovicích a má 30 let praxe. Naďa Veselá započala studium na Soukromé střední škole pedagogiky a sociálních služeb v Obratani.

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školku 54 dětí, které byly rozděleny do dvou tříd a to podle věku.

 1. třídu tvoří nejmenší děti od 3 do 4 let s počtem 27. Děti si zde zvykají žít ve společnosti vrstevníků, učí se osamostatňovat a pohybovat v neznámém prostředí. Jsou vedeny k vytváření základních zdravých a společenských návyků. Prioritou je především nenásilná a včasná adaptace na školní prostředí a brzké zvládání základních hygienických a společenských návyků.
 2. třídu tvoří starší děti od 5 do 6 let a děti s odloženou školní docházkou (popřípadě děti 4-leté z kapacitních důvodů). Třídu navštěvovalo 27 dětí. Děti zde rozvíjí zdravé životní a společenské návyky, prohlubují svoje vědomosti a dovednosti, učí se jednat samostatně a nést odpovědnost za svoje chování. Předškolní děti jsou také připravovány na vstup do 1. třídy základní školy. Do základní školy odešlo v tomto roce 16 předškoláků.

Pro děti byly plánovány různé akce:

- mikulášská nadílka

- vánoční besídka

- besídka ke dni matek

- stopovaná (hledání pokladu)

- rozloučení s předškoláky v obřadní síni OÚ za účasti starosty obce a rodičů

- návštěva místní lidové knihovny

- návštěva u místních hasičů s prohlídkou hasičské zbrojnice

- účast na pravidelném plaveckém výcviku

Dále jsme navštívili divadelní představení ve Žďáru nad Sázavou (třída starších dětí) nebo k nám do MŠ dojíždělo maňáskové divadlo. Účastnili jsme se i jiných představení, které se konaly například v Základní škole.

V Hamrech nad Sázavou dne 31.8. 2015

 

 

 

                                                                                                     Mgr.Miloslav Švoma

                                                                                                ………………………………

                                                                                                             ředitel školy